Algemene Verordening Gegevensbescherming

VOORWOORD PRIVACY VERKLARING BUURTPREVENTIE Teams Steenbergen

Buurtpreventie is een samenwerking verband van  vrijwilligers aangestuurd door coördinatoren, zonder bestuur en zonder juridische status.

Buurtpreventie heeft daarom geen juridische entiteit en zodoende ook geen verplichting tot het opstellen van een privacy verklaring inzake de AVG, welke sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.

Echter……………………,

Ondanks dat we het niet verplicht zijn, voelen de Buurtpreventieteams wel de verantwoordelijkheid en verplichting om de AVG te respecteren en na te leven en heeft haar privacy verklaring hieronder samengevat.

 

 PRIVACY VERKLARING BUURTPREVENTIE

 

Buurtpreventie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe de teams omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Buurtpreventie  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens alleen gevraagd en verwerkt worden om noodzakelijke redenen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder verwerkingsovereenkomst, tenzij deze verstrekking valt onder een wettelijke verplichting, die op leden van de buurtpreventie rust.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij verwerken alleen op basis van een wettelijke grondslag en vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Deze respecteren.

 

Als Buurtpreventie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het team waar u bent bij aangesloten.


DOELSTELLING VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Buurtpreventie verwerkt met als doelstelling om goed als buurtpreventie te kunnen functioneren en het dienen van de openbare orde.

De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming. Indien we een andere grondslag, zoals algemeen belang, moeten gebruiken, informeren wij u hierover.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtpreventie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam en initialen
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval gedurende de looptijd van uw deelname in buurtpreventie.AANDACHTPUNTEN LOPERSGROEP EN/OF WHATSAPP GROEP:

Buurtpreventie vermeld in deze Privacy Verklaring expliciet het volgende :

 • Wat betreft de “lopers” buurtpreventie :
  Aan de “lopers” van de buurtpreventie wordt steeds een actuele lijst met alle lopers verstrekt waarop naam en adresgegevens alsmede telefoonnummer vermeld staat om met elkaar te kunnen communiceren i.v.m. het lopen van wijkronden.
  Door alle lopers is toestemming gegeven voor samenstelling en verdeling van deze lijst en afgesproken, deze verstrekte informatie ten alle tijden  “vertrouwelijk” te behandelen.
  Bij mutaties wordt aan lopers een actuele lijst verstrekt.
  De eerder verstrekte lijst met verouderde gegevens dient door lopers binnen 14 dagen na ontvangst vernieuwde lijst te worden verwijderd.
  Lopers zijn verder gebonden aan de gedragsregels, welke iedere gecertificeerde loper ontvangt van zijn Buurtpreventie team. 
 • Wat betreft gebruikers van de WhatsApp groep:
  Het 06 nummer zal voor alle deelnemers binnen de groep zichtbaar zijn. Hiermee stemt u in met de beperkingen op privacy binnen de groep waarin u deelneemt.
  Het betreft echter een “gesloten” WhatsApp groep.
  Informatie ontvangen via de “gesloten” WhatsApp-groep van de buurtpreventie is vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden, ook niet via sociale media.
  Deelnemers WhatsApp-groep zijn verder gebonden aan de gedragsregels welke iedere deelnemer ontvangt van zijn Buurtpreventie team.

 

SAMENWERKING MET DERDEN

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
Daarnaast verstrekken wij gegevens aan de gemeente Steenbergen bijvoorbeeld t.b.v. aanvraag VOG en het deelnemen aan basis cursus buurtpreventie voor wat betreft de lopers .Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

MEERDERJARIGEN

Deelname in buurtpreventie is pas mogelijk vanaf 18 jaar dus is de term minderjarigen in onze Privacy Verklaring niet van toepassing.

 

BEWAARTERMIJN

Buurtpreventie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met dien verstande dat deze gegevens binnen 1 jaar uit onze systemen definitief zijn verwijderd.

 

BEVEILIGING

Buurtpreventie neemt de bescherming voor elektronische administratieve verwerking van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen door toepassing van beveiligde omgeving, om het misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Buurtpreventie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het Buurtpreventie team waar u bij bent aangesloten.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Buurtpreventie maakt ook onderdeel uit van de website www.buurtpreventiesteenbergen.nl
Deze website maakt uitsluitend gebruik van noodzakelijke functionele cookies.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met uw Buurtpreventie team!

 

WIJZIGINGEN

Buurtpreventie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy Verklaring te allen tijde te wijzigen.

CONTACTPERSOON PRIVACY

Voor de aangewezen contactpersoon kunt U het team benaderen waarbij U bent aangesloten.

BUURTPREVENTIETEAMS STEENBERGEN